دانشنامه «علم جامعه شناسی ایران» از سایر سازمان ها و نهادهای حامی دعوت به همکاری می نماید.