دکتر فاطمه جواهری

تحصیلات:

لیسانس: کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی ـ دانشگاه شهید بهشتی (66-1362)

فوق لیسانس: کارشناسی ارشد جامعه شناسی ـ دانشگاه تربیت مدرس (72-1367)

دکترا: دکترای جامعه شناسی ـ دانشگاه تربیت مدرس (80 –1373)

موقعیت شغلی: 

- دانشیار پایه 25  گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

راه های ارتباط:

آدرس: مفتح جنوبی، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی

تلفن و فاکس دفترکار: 88830860

ایمیل: javaherm@yahoo.com