بخش اول: روند شکل‌گیری و رشد جامعه‌شناسی ایران 

مدیر علمی بخش : دکتر سیدمهدی اعتمادی‌فر

 اهداف:

- معرفی زمینه‌های شکل‌گیری دانش جامعه‌شناسی در نظام دانشگاهی ایران

  - بررسی کیفیت رشد و تحول جامعه شناسی با توجه به ابعاد علمی، منابع سازمانی، شخصیت‌ها و الگوهای فکری موثر بر آن

فصل اول: زمینه‌های اجتماعی و فکری شکل‌گیری و تحول جامعه‌شناسی ایران

فصل دوم: آغاز تدریس رشته جامعهشناسی در نظام دانشگاهی

فصل سوم: سازمان­های موثر بر بسط دانش جامعه‌شناسی ایران

فصل چهارم: پیشگامان و مشاهیر جامعه‌شناسی ایران

فصل پنجم: گونه‌ها و جریان‌های مختلف جامعه‌شناسی ایران


 بخش دوم: آموزش جامعه شناسی در ایران

مدیر علمی بخش: دکترمحمدسالارکسرایی

اهداف:

- تحلیل روند تاریخی آموزش جامعه شناسی 

- منابع و برنامه های درسی  آموزش جامعه شناسی 

- واکاوی نقاط قوت و ضعف آموزش جامعه شناسی با تأکید بر شناخت وضعیت گذشته و موجود این رشته 

فصل اول: روند آموزش جامعه شناسی در ایران

فصل دوم: منابع درسی جامعه شناسی

فصل سوم: آموزش جامعه شناسی در دوره های آموزش عمومی

فصل جهارم: آموزش جامعه شناسی در دانشگاه­های ایران

فصل پنجم: نیروی انسانی در آموزش جامعه شناسی در ایران

فصل ششم: برنامه های آموزشی جامعه شناسی در ایران

فصل هفتم: آموزش جامعه شناسی و بازارکار

فصل هشتم: ارتباط آموزش جامعه شناسی با تحولات جامعه  


 بخش سوم: پژوهش در جامعه شناسی ایران 

مدیر علمی بخش: دکتر علی یوسفی

اهداف:

- توصیف و تشریح  اجمالی انواع تجربه ها و دستاوردهای متراکم شده پژوهش جامعه شناختی در ایران

- نقد وتحلیل آنها به منظور دستیابی به یک شناخت کلی

فصل اول:مؤسسات پژوهشی مرتبط با جامعه شناسی ایران

فصل دوم:روش­های پژوهش در جامعه شناسی ایران

فصل سوم:تالیف و ترجمه کتاب های روش تحقیق

فصل چهارم:رویکردهای پژوهشی در جامعه شناسی ایران

فصل پنجم: تکنیک های رایج پژوهش کیفی در جامعه شناسی ایران

فصل ششم: تکنیک های رایج پژوهش کمی در جامعه شناسی ایران

فصل هفتم: تجربه های پژوهش جامعه شناختی در ایران

فصل هشتم: همایش­ های جامعه شناسی

 

 


 بخش چهارم: حوزه های تخصصی جامعه شناسی ایران 

مدیر علمی بخش: دکتر مصطفی اجتهادی

اهداف: 

- معرفی حوزه های تخصصی جامعه شناسی ایران و ظرفیت های آموزشی و پژوهشی آنها 

- تحلیل موقعیت هریک از حوزه های تخصصی جامعه شناسی ایران و نسبت آن با جامعه ایران

فصل اول:حوزه های جامعه شناسی ایران


  بخش پنجم: نظریه های جامعه شناسی در جامعه شناسی ایران 

مدیر علمی بخش: دکتر مصطفی مهرآئین

اهداف:

تحلیل نسبت جامعه شناسی ایرانی با مکاتب و نظریه های برجسته جامعه شناسی 

تحلیل تأثیر مکاتب واندیشمندان جامعه شناسی در نظام دانش جامعه شناسی 

تحلیل جایگاه اندیشمندان اجتماعی مسلمان درجامعه شناسی ایران

فصل اول: رویکرد جامعه شناسان ایرانی به نظریه پردازان علوم اجتماعی /جامعه شناسی

فصل دوم: نسبت جامعه شناسی ایران با مکاتب جامعه شناسی


  بخش ششم: نظریه پردازان اجتماعی ایرانی- اسلامی  

مدیر علمی بخش: دکتر فاطمه جواهری 

اهداف:

- تحلیل جایگاه و نقش اندیشمندان اجتماعی مسلمان متأخر و معاصر در رشد جامعه شناسی ایران

فصل اول: اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان و جامعه شناسی ایران

 


 بخش هفتم: مسئله مندی جامعه ایران 

مدیر علمی بخش: دکتر مقصود فراستخواه

اهداف: 

- معرفی و تحلیل موضع گیری نظری-معرفتی جامعه شناسان کشور درارتباط با وجوه پرابلماتیک جامعه ایران

فصل اول: دغدغه های کلان جامعه­ شناسی ایران


  بخش هشتم: جامعه شناسی ایران و مسائل اجتماعی ایران 

مدیر علمی بخش: دکتر منصوره اعظم آزاده

اهداف: 

- معرفی نقش و مشارکت دانش جامعه شناسی ایران درتوصیف، تبیین و ارائه راه حل 

 - دربارۀ شایع ترین مسائل اجتماعی کشور در سطح کنشگران انسانی  و کنشگران سازمانی- اجتماعی

فصل اول: مسائل و مشکلات اجتماعی  ایران

 


 

 بخش نهم: نهاد علمی حرفه­ ای جامعه شناسی ایران 

مدیر علمی بخش: دکتر سیدحسین سراج زاده

اهداف:

- معرفی ظرفیت ها و قابلیت های جامعه شناسی ایران به عنوان یک نهاد علمی- حرفه ­ای 

- ارتباط آن با سایر نهادهای علمی- حرفه­ ای و همچنین با نهادهای بخش عمومی و سازمان های بخش مدنی

فصل اول: اجتماع علمی جامعه شناسان ایران

فصل دوم: انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن های زیر مجموعه علوم اجتماعی

فصل سوم: انجمن های دانشجویی علوم اجتماعی/جامعه شناسی ایران

فصل چهارم: رابطه جامعه شناسی ایران با رشته­ های زیر مجموعه علوم اجتماعی

فصل پنجم: جامعه­ شناسی ایران و مجلات علمی-تخصصی

فصل ششم: پیوندهای بین المللی جامعه شناسی ایران

فصل هفتم:جامعه­شناسی ایران و مجلات عرصه عمومی

فصل هشتم: نسبت جامعه شناسی ایران با رسانه­ های جمعی

فصل نهم: نسبت جامعه ­شناسی ایران با نهادهای مدنی

فصل دهم: فرصت ­های شغلی دانش ­آموختگان جامعه­ شناسی ایران

فصل یازدهم: پیوندهای جامعه شناسی ایران با نهادهای بخش عمومی

فصل دوازدهم: اخلاق حرفه ای درجامعه شناسی ایران

 


 

 

 بخش دهم:  نهاد علمی حرفه­ ای جامعه شناسی ایران 

مدیر علمی بخش: انجمن جامعه شناسی ایران

اهداف:

 

- معرفی جامعه شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی که در خارج از ایران اقامت دارند

 

- تشریح دستاوردهای آنان و تعامل آنها با جامعه شناسان داخل کشور

 

- بررسی کیفیت تاثیرگذاری شان بر جامعه شناسی کشور

فصل اول: توپوگرافی جامعه شناسان ایرانی خارج از کشور

فصل دوم: مطالعات جامعه شناسان ایرانی خارج از کشور دربارۀ جامعه ایران