دانشنامه «علم جامعه شناسی ایران» بر پایه اهداف زیر شکل گرفته است:

*تولید یک منبع مرجع درباره نظام دانش جامعه شناسی در ایران بر اساس گرد آوری و تجمیع ذخائر علمی این حوزه؛
*رؤیت پذیر ساختن دستاوردها و قابلیت های جامعه شناسی ایران برای اندیشمندان، اعضاء هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان علوم اجتماعی کشور؛

*تقویت نظام حرفه ای و هویت علمی جامعه شناسان ایران.