نفیسه شاهقلی

کارشناس دبیرخانه دانشنامه «علم جامعه شناسی ایران»

ایمیل: ency.sociology@gmail.com

https://www.ihcs.ac.ir/encyclopedia/fa/page/2953/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86

تلفن: 021-۲۴۸۶۲۱۵۶

آتنا نیارمی

ایمیل: atena1359@yahoo.com