مصطفی اجتهادی

دانشیار گروه علوم اجتماعی- دانشگاه شهید بهشتی

 

فرهنگ ارشاد

استاد گروه جامعه شناسی- دانشگاه شهید چمران

 

سوسن باستانی

استاد گروه علوم اجتماعی- دانشگاه الزهرا

 

 

محمدحسین پناهی

استاد گروه جامعه شناسی- دانشگاه علامه طباطبائی

فاطمه جواهری

دانشیار گروه جامعه شناسی- دانشگاه خورازمی

سید حسین سراج زاده

دانشیار گروه جامعه شناسی- دانشگاه خورازمی

 

 

مقصود فراستخواه

استاد گروه علوم اجتماعی- دانشگاه شهید بهشتی

 

مصطفی مهرآئین

استادیار گروه جامعه شناسی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

ناهید موید حکمت

دانشیار گروه جامعه شناسی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

علی یوسفی

دانشیار گروه علوم اجتماعی- دانشگاه فردوسی مشهد