دانشنامه «علم جامعه شناسی ایران» یک متن تخصصی است که مأموریت خود را فراهم آوردن منبعی برای ذخیرۀ اطلاعات جامع و اجمالی دربارۀ نظام دانش جامعه شناسی در کشور ایران می داند. این اثر به خاطر یک هدف کلی و عمومی مانند معرفی تاریخِ جامعه شناسی و مفاهیم بنیادین آن یا  شرح آراء متفکرانِ جامعه شناسی ساخته و پرداخته نشده است بلکه بطورخاص بر معرفی میراث دانش جامعه شناسی در کشور ایران تمرکز دارد.