بخش اول: روند شکل‌گیری و رشد جامعه‌ شناسی ایران 

مدیر علمی بخش : دکتر سید مهدی اعتمادی‌فر

 

 

راه های دسترسی: etemady@ut.ac.ir

https://social.ut.ac.ir/~etemady

 بخش دوم: آموزش جامعه شناسی در ایران

مدیر علمی بخش: دکتر محمد سالارکسرایی

 

 

راه های دسترسی:Mohammadsalar.kasraie@gmail.com

محمدسالار-کسرایی/https://www.ihcs.ac.ir/social/fa/page/2001/ 

بخش سوم: پژوهش در جامعه شناسی ایران 

مدیر علمی بخش: دکتر علی یوسفی

 

 

راه های دسترسی: yousofi@um.ac.ir

http://yousofi.profcms.um.ac.ir/index.php/-2

  

 

بخش چهارم: حوزه های تخصصی جامعه شناسی ایران 

مدیر علمی بخش: دکتر مصطفی اجتهادی

 

راه های دسترسی:  m-edjtehadi@sbu.ac.ir

https://en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375544

  

بخش پنجم: نظریه های جامعه شناسی در جامعه شناسی ایران 

مدیر علمی بخش: دکتر مصطفی مهرآئین

 

راه های دسترسی: ms.mehraeen@gmail.com

 

 

  

بخش ششم: نظریه پردازان اجتماعی ایرانی- اسلامی 

مدیر علمی بخش: دکتر فاطمه جواهری

راه های دسترسی:javaherm@yahoo.com

https://khu.ac.ir/cv/474/fa 

 

  

 

بخش هفتم: مسئله مندی جامعه ایران 

مدیر علمی بخش: دکتر مقصود فراستخواه

 

راه های دسترسی: m_farasatkhahirphe.ir

دکتر-مقصود-فراستخواه/https://irphe.ac.ir/content/1096/

  

بخش هشتم: جامعه شناسی ایران و مسائل اجتماعی ایران 

مدیر علمی بخش: دکتر منصوره اعظم آزاده

 

 

راه های دسترسی: maazadeh@gmail.com

https://staff.alzahra.ac.ir/azadeh 

بخش نهم: نهاد علمی حرفه­ ای جامعه شناسی ایران 

مدیر علمی بخش: دکتر سیدحسین سراج زاده

 

 

راه های دسترسی:

دکتر%20سیدحـسین%20سـراج%20زاده/https://khu.ac.ir/cv/462