دانشنامه جامعه شناسی کشور با مدنظرقراردادن اهداف زیر تدوین خواهد شد:

-       تولیدیک منبع مرجع درباره نظام دانش جامعه شناسی در ایران براساس گردآوری و تجمیع ذخائر علمی این حوزه؛   

-       رؤیت پذیرساختن دستاوردها و قابلیت های جامعه شناسی ایران برای اندیشمندان، اعضاء هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان علوم اجتماعی کشور؛

-       تقویت نظام حرفه ای و هویت علمی جامعه شناسان ایران.